Struktural BEM

Ketua BEM            : Hesti Febriyana Nurinsani

Wakil Ketua BEM : Muhammad Hasan Nurrahman

Sekretaris              : Elfani

Bendahara             : Ziyadatul Husna